Lab members
Research Scientists
✉ E-mail

      Dr. Liangcai Peng

                  lpeng@mail.hzau.edu.cn

      Dr. Tao Xia

                  xiatao@mail.hzau.edu.cn

      Dr. Guosheng Xie

                  xiegsh@mail.hzau.edu.cn

      Dr. Shengqiu Feng

                  fengsq@mail.hzau.edu.cn

      Dr. Peng Chen

                  chenpeng@mail.hzau.edu.cn

      Dr. Bo Hao

                  haobo@mail.hzau.edu.cn

      Dr. Lingqiang Wang

                  lqwang@mail.hzau.edu.cn

      Dr. Qing Li

                  liqing@mail.hzau.edu.cn

      Ms. Yuanyuan Tu

                  yuant@mail.hzau.edu.cn

      Dr. Bin Yu

                  bin.yu@mail.hzau.edu.cn

      Dr. Weihua Zou

                  weihuazou@mail.hzau.edu.cn

      Ms. Yanting Wang

                  wyt@mail.hzau.edu.cn

Ph.D. Students: Haiyan Sun, Mingliang Zhang, Jian Fan, Fengcheng Li, Kai Guo, Shengli Si, Chunfen Fan, Ao Li, Huizhen Hu
Graduate Students (M. Sci.): Wen Xu, Tingting Chen, Bo Yang
, Fei Liu, Yan Chen, Lin Liu, Fen Tu, Rui Zhang, Xukai Li, Jiangfeng Huang, Meng Li, Ying Li, Ming Li, Bing Liu, Jing Zhang, Jun Jia, Wei Yang, Zhiliang Wu, Yongqing Feng, Yezi Lv, Pengyan Huang, Youmei Wang, Zhengru Li, Hui Zhang, Xiaoyan Yi, Leiming Wu, Jiaoyan Tang, San Wan, Zheng Hu,
Graduate student graduate:Xu Liu, Xinxin Li, Xiao Han, Shuangfeng Ren, Yu Li, Zhengdan Xu, Haofeng Liao, Ruyi Wang, Zhangsheng Tao, Yi zha, Chunqiao Zhao, Ning Xu, Wei Zhang, Fen Shu, Miaomiao Zhang

Download the document


Large Picture 

☞ Address:College of plant sicence and technology of  Huazhong Agricultural University Wuhan, 430070 P.R.China
✉ E-mail:
wyt@mail.hzau.edu.cn
☏ Telephone No.: +86 27 87281765